Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

EU projekt

Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost društva RIJEKATANK d.o.o.

NAZIV PROJEKTA

Inovacije u području odlaganja i obrade štetnog otpada u gotove proizvode

OPIS PROJEKTA

Tvrtka Rijekatank ekologija i zaštita okoliša d.o.o. uspješno je završila provedbu projekt „Inovacije u području odlaganja i obrade štetnog otpada u gotove proizvode“, KK.03.2.2.06.0155 u trajanju od 30 mjeseci. Zahvaljujući Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014-2020. i natječaju „Inovacije u S3 područjima, KK.03.2.2.06 – inačica 4“ uz sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj osigurana su bespovratna sredstva za provedbu projekta.

Projektne aktivnosti uključivale su inovaciju organizacije poslovanja te inovaciju procesa u svrhu komercijalizacije novog inovativnog proizvoda i usluge što je rezultiralo inovacijom procesa proizvodnje inovativnog proizvoda od drvopolimernog kompozita. Rezultat projekta doprinosi S3 tematskom području energije i održivog okoliša.

U provedbi projektnih aktivnosti i postupcima nabave podršku je pružila tvrtka Speculum d.o.o.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je priprema za proizvodnju i komercijalizaciju novih inovativnih rješenja tvrtke. Tvrtka Rijekatank ekologija i zaštita okoliša d.o.o. osigurala je proizvodnju i plasman vlastitog inovativnog procesa za oporabu neopasnih otpadnih materijala za proizvodnju inovativnog proizvoda, čime se smanjuje količina neopasnog otpada u okolišu te, zahvaljujući nabavljenoj opremi u sklopu projekta, ostvaruje se ušteda energije. Provedba projekta izravno je doprinijela ostvarenju zadanih pokazatelja. Odnosno, ostvaren je broj inovativnih proizvoda (Drvopolimerni kompozit) i 1 proces proizvodnje u S3 područjima koji su novi za tržište. Također, za potrebe projekta zaposlena su 4 nova djelatnika, 3 djelatnika na poziciji montažu i puštanje u pogon te 1 na poziciji komercijalizacije i prodaje inovativnog proizvoda.

PROJEKT JE OBUHVAĆAO SLJEDEĆE ELEMENTE:

A1: Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,
A2: Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,
A3: Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili točke 2.,
A4: Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis),
A5: Upravljanje projektom
A6: Promidžba i vidljivost

Uspješnom provedbom projekta postignuti su sljedeći rezultati:
R1: Prikupljen otpadni materijal od plastike i drva i uklonjen iz okoliša,
R2: Uspostavljen postupak prerade otpadnih materijala i dobivanja visokokvalitetne drvoplastike,
R3: Prikupljen i iskorišten energetski potencijal u obradi materijala,
R4: Smanjeni troškovi zbrinjavanja otpada i čišćenja,
R5: Komercijalizirana usluga koja se sastoji od svih do sada navedenih rezultata,
R6: Proizvedeni i komercijalizirani proizvodi od drvoplastike: elementi građevinske stolarije,
R7: Zaštićeno intelektualno vlasništvo,
R8: Povećani prihod od prodaje krajnjih proizvoda,
R9: Smanjena potrošnja energenata koji dolaze iz naplativih izvora.
Ukupna vrijednost projekta:
7.767.488,97 kn
Bespovratna EU sredstva:
3.056.890,04 kn
Razdoblje provedbe projekta:
1.07.2020. – 1.1.2023.
Odgovorna osoba:
Antonio Vukov, direktor
E-mail: av@rijekatank.hr
Koordinatorica projekta i kontakt osoba:
Suzana Lazić, sl@rijekatank.hr
Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr